Informacja dla osób niedosłyszących

Będą zmiany w budżecie miasta

Zmiany w budżecie miasta na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2041 – to projekty uchwał, jakie pojawią się na 37. sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia br.

- Zmiany w budżecie nie są duże, bo sięgają kwoty rzędu 6 mln złotych, a wynikają z bieżącej analizy potrzeb – poinformowała skarbnik miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 kwietnia br. Podkreślić należy, że te zmiany nie wpływają na zaplanowany na 2017 rok deficyt budżetu ani na poziom zadłużenia na koniec roku.

Jako jedną z przyczyn tych zmian skarbnik miasta wskazała rozliczenie subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola. - Zawsze po uchwaleniu budżetu państwa ciągu maksymalnie miesiąca, wszystkie samorządy dostają informacje na temat wysokości przyznanych subwencji i dotacji. W tym roku Toruń dostał o 3 400 000 mniej niż zakładał to pierwotny projekt – powiedziała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. Zmiana ta wynika z mniejszej niż zakładana liczby uczniów, która wyliczana była na podstawie danych z 2015 roku, a następnie korygowana o stan na 30 września 2016 roku. Okazało  się, że w toruńskich szkołach będzie o 780 uczniów mniej, a co za tym idzie – subwencja będzie odpowiednio niższa. Jednocześnie jest także spadek dotacji przedszkolnych, gdyż 6-latki (w Toruniu jest to 1605 dzieci) przeszły pod subwencję szkolną.

Dzięki posiadanym oszczędnościom, miasto Toruń może  przeznaczyć  2 600 000 zł na dodatkowe wydatki. Wśród nich najważniejszym jest wsparcie inwestycyjne Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Potrzeba tego wsparcia wynika z wprowadzenia ustawy o nowej sieci szpitali, poszerzającej zakres działalności szpitala miejskiego o zwiększoną opiekę ambulatoryjną oraz nocne i weekendowe świadczenia zdrowotne. Potrzeba jest zatem wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni na dodatkowe gabinety. Powstała już koncepcja zakłada, by wyremontować część budynku po starej aptece, gdzie umieszczona zostałaby poradnia hematologiczna, a w jej obecnych pomieszczeniach, na drugim piętrze w budynku administracyjno-medycznym, otworzono by odpowiednie gabinety. Cały koszt tej inwestycji wyniesie 1 250 000 i rozłożony jest na dwa lata. W tym roku na ten remont potrzebne jest 900 000 zł.

Wśród wydatków ujętych w projekcie zmian w budżecie jest także dodatkowe 350 000 zł na budowę dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego oraz wymianę dźwigu działającego tam od 1996 roku oraz dźwigu przy łączniku do budynku administracyjno-medycznego.

Zmiany w budżecie zakładają także wyższe o 190 000 zł nakłady zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej, wpisujące się plan działań miasta na rzecz efektywnej walki z problemem smogu. Straż Miejska ma zostać zatem wyposażona w drona z urządzeniem do pomiaru i rejestracji stężenia pyłów PM1, PM2,5 i PM10 oraz w specjalistyczny samochód i detektor gazów (siarkowodoru, tlenku azotu, tlenku węgla i lotnych związków organicznych). Samochód będzie też przystosowany do przewozu i obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych z możliwością montażu kolejnych urządzeń monitorujących (w tym do pomiaru jakości i stanów cieków wodnych oraz utworzenia mobilnego punktu monitoringu).

Również toruńska policja może liczyć na wyższe o 50 tys. zł wsparcie od przyjętego w budżecie (115 tys. zł). Dzięki temu uda się w całości sfinansować zakup dwóch samochodów, na które odmówiła dotacji Komenda Główna Policji, a także wykonać system monitoring zewnętrznego i wewnętrznego w komisariacie na Rubinkowie, przy ul. Dziewulskiego.

Dla Baja Pomorskiego przeznaczone zostanie 46 000 zł na zakup sprzętu multimedialnego i wymianę sprzętu nagłośnieniowego. Są to wydatki związane z wymaganiami unijnymi dotyczącymi polityki tzw. widma radiowego. Kwotę tej samej wysokości na tę inwestycję przekaże Unia Europejska w ramach swych dotacji.

Poza tym na projekty edukacyjne przeznaczone zostanie 100 000 zł. Wprowadzone będą też trzy duże projekty unijne na kwotę ponad 1 300 000 zł, związane z poszerzeniem oferty szkoły zawodowej, usprawnieniem usług MOPR-u i zatrudnieniem osób pełniących funkcje opiekuńczej.

W tegorocznym budżecie jedynie 187 000 zł, ale łącznie wyniesie 13 600 000 zł – to koszt rozbudowy Centrum Sztuki Współczesnej o czterokondygnacyjny budynek, w którym zlokalizowane będą głównie pomieszczenia warsztatowe i edukacyjne, a także wystawiennicze i magazynowe. Jest to projekt, który ma szansę uzyskać dofinansowanie na poziomie 95%, z czego 85% pochodzić będzie budżetu Unii Europejskiej, a 10% z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do budżetu wpisany jest wkład własny miasta na poziomie 2 700 000 zł, który jednak - jeśli uda się uzyskać dofinansowanie z ministerstwa - wyniesie 1 360 000 zł, a spodziewane są jeszcze dodatkowe oszczędności przetargowe.  – Znaleźliśmy miejsce, gdzie można tę rozbudowę przeprowadzić, na tyłach obecnego budynku, od strony północnej. Centrum Sztuki Współczesnej osiągnęło już pełny zakładany kształt swojej działalności, potrzebuje zatem większą przestrzeń, gdzie można przetrzymywać eksponaty przy zmianach wystaw, a także prowadzić rozmaite zajęcia, których oferta sukcesywnie się rozrasta – powiedział prezydent Michał Zaleski.

Koszt tych wszystkich inwestycji sięga blisko 6 000 000 zł, które pochodzić będą z oszczędności miasta: 1 600 000 zł w odsetkach od obsługi obligacji dla Jordanek, a 2 680 000 zł to oszczędności przetargowe po wyłonieniu wykonawcy przebudowy ul. Szosa Chełmińska. W tym roku w budżecie miasta pozostanie też 1 700 000 zł, co jest wynikiem czasowego przesunięcia inwestycji związanej z uatrakcyjnieniem turystycznym Krzywej Wieży. Aby otrzymać na ten cel dotację, zabrakło 1 punktu w ocenie merytorycznej. Stąd bierze się ta oszczędność, projekt związany z Krzywą Wieżą zostaje zaś przesunięty na rok przyszły.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2041 ujęty został projekt związany z ul. Bydgoska 50/52. Aby uzyskać dotację unijną na ten projekt, miasto będzie startować w konkursie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maksymalna wartość projektu w tym konkursie wynosi 21 400 000 zł i o taką kwotę miasto się stara.

Ponownie w Wieloletnią Prognozę Finansową wpisany został projekt o nazwie Non Stop Festival, który w ubiegłym roku nie otrzymał dotacji. Dotyczy on zakupu wyposażenia dla trzech instytucji: Baja Pomorskiego, Dworu Artusa i Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Wartość tego projektu to 3 950 000 zł, dotacja – 2 700 000, zatem wkład własny wynosi  1 250 000 zł.

Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazł się projekt dotyczący instalacji ogniw fotowoltaicznych na 9 budynkach gminnych: szpitalu miejskim, miejskiej przychodni specjalistycznej, trzech szkołach, przedszkolu i budynku urzędu miasta przy ul. Grudziądzkiej. Łączna wartość tego projektu wynosi 1 920 000 zł. Jest także projekt dotyczący modernizacji Grodzy V i VI, by mogła pełnić funkcje gospodarcze oraz szaletu miejskiego. Całość tego projektu wynosi 665 000 zł, a możliwa dotacja to 200 000 zł.